De 38 bachremedies

Dr. Bach geloofde dat de menselijke natuur in potentie er een is van perfecte harmonie tussen God, of de scheppende macht, de ziel die van dezelfde essentie is als de scheppende macht en de individuele persoonlijkheid. Als deze harmonie wordt verstoord op het persoonlijkheidsniveau door het ego kan er ziekte ontstaan. Zulke negatieve ziekteverwerkende vibraties kunnen het beste worden verholpen op een innerlijk niveau, door de genezende vibraties van bepaalde bloemen en planten. Zij bevorderen of bewerken herstel, door de innerlijke, fijnstoffelijke, emotionele lagen weer in harmonie te brengen, daar waar het ‘raakpunt’ ligt van de ziel en het ego, de geestesgesteldheid en de persoonlijkheid.


Dr. Bach ontdekte dat er een direct, onbekend verband bestaat tussen psychische gewaarwordingen en fysieke symptomen. Hij onderscheidde zeven fundamentele soorten van persoonlijkheidsstoornis als zijnde de oorzaak van alle ziektesymptomen. Hij stelde dat er zeven persoonlijkheidstypen zijn, elk met een duidelijk te identificeren karakterstructuur en geestesgesteldheid. Hij deelde de bachremedies dan ook op in zeven categorieën:


1 Angst
2 Onzekerheid
3 Onvoldoende belangstelling in het hier en nu
4 Eenzaamheid
5 Overgevoeligheid voor invloeden en ideeën
6 Ontmoediging en wanhoop
7 Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen


Categorie 1: Angst


Zonneroosje (Rockrose): De eerstehulpremedie. De remedie voor noodgevallen, waar er zelfs geen hoop schijnt te zijn.Bij een ongeluk of plotselinge ziekte, of als de persoon zeer bang is of als de situatie zo ernstig is dat ook de omgeving bang is. Als de persoon niet bij kennis is, kunnen de lippen gedept worden met de remedie. Ook kunnen er nog andere remedies nodig zijn, bijvoorbeeld clematis bij het buiten bewustzijn zijn, hetgeen een toestand van hele diepe slaap is. Bij zware lichamelijke pijn Agrimonie, enzovoort.


Maskerbloem (Mimulus): Angst voor wereldlijke zaken, ziekte, pijn, ongelukken, armoede, het donker, alleen zijn, tegenspoed. De dagelijkse angsten. Deze mensen dragen hun angst zwijgend en in het geheim, zij spreken hierover niet vrij met anderen.


Kerspruim(Cherryplum): Angst van de geest voor overspanning, om toe te geven, om vreselijke dingen te doen, die je niet wilt en waarvan je weet dat ze verkeerd zijn, maar de gedachte komt op en ook de impuls om het toch te doen.


Esp (Aspen): Vage, onbekende angsten, waarvoor geen verklaring is, geen reden. Toch kan de persoon heel bang zijn dat er iets ergs gaat gebeuren, al weet hij of zij niet wat. Deze vage angsten kunnen overdag voorkomen of ’s nachts. Degenen die hieraan lijden zijn vaak bang met anderen over hun moeilijkheden te praten.


Rode kastanje (Red chestnut): Voor degenen die moeite hebben zich geen zorgen te maken over andere mensen. Vaak maken ze zich geen zorgen meer over zichzelf, maar ze zijn bezorgd voor hen die hen dierbaar zijn,dat die teveel te lijden krijgen. Vaak lopen ze er al op vooruit dat hun dierbaren iets onfortuinlijks zal overkomen.


Categorie 2: Onzekerheid

Loodkruid (Cerato): Degenen die niet voldoende zelfvertrouwen hebben om hun eigen beslissingen te nemen. Zij zijn constant op zoek naar advies van anderen en vaak worden ze op een dwaalspoor gebracht.

Hardbloem (Scleranthus): Zij die veel last hebben van het niet kunnen kiezen tussen twee dingen, eerst lijkt het ene ding juist en dan het andere. Gewoonlijk zijn dit heel rustige mensen. Ze dragen hun probleem alleen, ze zijn helemaal niet geneigd dit met anderen te bespreken.

Gentiaan (Gentian): Dit zijn degenen die gemakkelijk de moed laten zakken. Zij gaan misschien goed vooruit in herstel van een ziekte of in de dagelijkse beslommeringen, maar een kleine vertraging of hindernis bij de vooruitgang maakt dat ze gaan twijfelen en maakt hen al snel mismoedig.

Gaspeldoorn (Gorse): Sterk gevoel van hopeloosheid, deze mensen hebben het geloof opgegeven dat er iets voor hen gedaan kan worden. Bij overreding, of om anderen een plezier te doen, zullen ze misschien verschillende behandelingen proberen, maar tegelijkertijd verzekeren ze de mensen om hen heen, dat er praktisch geen hoop is op verlichting.

Haagbeuk (Hornbeam): Voor degenen die het gevoel hebben dat ze niet voldoende kracht hebben, mentaal of fysiek, om de last te dragen die het leven op hen heeft gelegd. Het schijnt hen allemaal te moeilijk de dagelijkse dingen tot een goed einde te brengen. Toch zijn ze vaak succesvol in de vervulling van hun taken. Voor degenen die geloven dat er in hen iets is, in hun geest of in hun lichaam, dat eerst krachtiger moet worden voordat ze hun werk gemakkelijk kunnen doen.

Dravik (Wild oat): Degenen die de ambitie hebben iets prominents te doen in het leven, die graag veel ervaringen opdoen en genieten van alles wat mogelijk is, om het leven ten volle te leven. Hun probleem is te besluiten welk beroep, welke bezigheid te kiezen. Hoewel hun ambitie sterk is, heeft het een niet meer aantrekkingskracht dan het andere. Dit kan leiden tot uitstel en onbevredigdh

Categorie 3: Onvoldoende belangstelling in het hier en nu

Clematis (Clematis): Voor degenen die dromerig zijn, suf, niet helemaal wakker, zonder grote interesse in het leven. Rustige mensen, niet echt gelukkig in de omstandigheden van het moment, ze leven meer in de toekomst dan in het heden, ze leven in de hoop op betere tijden, “als hun idealen werkelijkheid worden”. Bij ziekte doen sommigen helemaal geen moeite om beter te worden, en soms kijken ze uit naar de dood, in de hoop op betere tijden. Of misschien vanwege het weerzien van een geliefde die zij hebben verloren.


Kamperfoelie (Honeysuckle): Degenen die veel in het verleden leven, in herinneringen aan een tijd waarin ze heel gelukkig waren, of in herinneringen aan een vriend die ze verloren hebben, of ambities die niet zijn uitgekomen. Zij verwachten niet dat ze nog weer zo gelukkig kunnen zijn als ze toen waren.


Hondsroos (Wildrose): Degenen die zonder duidelijk aanwijsbare reden berusten in alles wat er gebeurt. Zij glijden als het ware door het leven, nemen het zoals het is, zonder enige poging dingen te verbeteren en ergens plezier in te hebben. Zij hebben zich zonder te klagen overgegeven aan de harde dobber van het leven.


Olijf (Olive): Degenen die door veel geestelijk of lichamelijk lijden zijn gegaan, en zo moe en uitgeput zijn, dat ze het gevoel hebben dat ze de kracht missen voor elke verdere inspanning. Het dagelijkse werk valt hen zwaar en ze hebben er geen plezier in.


Paardenkastanje (White chestnut): Degenen die niet kunnen voorkomen dat gedachten, ideeën, argumenten die ze niet wensen, toch hun geest binnen komen. Meestal op momenten waarop ze niet voldoende interesse in iets hebben om hun geest mee te vullen. Gedachten die hen zorgen baren en die maar blijven, of, als ze voor een tijdje zijn uitgebannen, terugkomen. Ze lijken in kringetjes rond te draaien en veroorzaken geestelijk lijden. De aanwezigheid van zulke onplezierige gedachten maakt dat de innerlijke vrede verdwijnt en het verhindert die persoon gewoon alleen aan het werk te denken of aan de vreugde van de dag.


Herik (Mustard): Degenen die onderhevig zijn aan perioden van zwaarmoedigheid, of zelfs wanhoop, alsof een koude donkere wolk hen overschaduwt, die alle licht en levensvreugde voor hen verborgen houdt. En zij kunnen misschien niet eens een reden of een verklaring geven voor dergelijke aanvallen. Onder deze omstandigheden is het bijna onmogelijk er gelukkig en blij uit te zien.


Kastanjeknoppen (Chestnut bud): Voor degenen die niet ten volle profijt trekken van hun waarnemingen en ervaringen, en die meer tijd nodig hebben om de dagelijkse levenslessen te leren. Terwijl voor sommige mensen één ervaring genoeg is, vinden deze mensen het noodzakelijk er meerdere te hebben eer zij de les hebben geleerd. En hoewel zij het betreuren, zien zij zichzelf dezelfde fout herhaaldelijk maken. Toch zou één keer genoeg kunnen zijn. En het observeren van anderen zou hen wellicht zelfs van die ene fout hebben kunnen weerhouden.

Categorie 4: Eenzaamheid

Waterviooltje (Waterviolet): Voor hen die alleen lijken te zijn in ziekte en gezondheid. Hele rustige mensen, die geruisloos door het leven gaan, weinig zeggen, en als zij iets zeggen doen ze dat heel vriendelijk. Ze zijn heel onafhankelijk, begaafd, en hebben niemand nodig. Ze zijn weinig gevoelig voor de mening van anderen. Ze houden zich afzijdig, bemoeien zich niet met anderen en gaan hun eigen weg. Vaak zijn ze intelligent en getalenteerd. Hun vrede en kalmte is een zegen voor hun omgeving.


Reuzenbalsemien (Impatiens): Degenen die snel zijn in denken en doen, die graag alles zonder aarzeling of uitstel gedaan willen hebben. Als ze ziek zijn zijn ze er op uit om heel snel weer te zijn hersteld. Zij hebben er moeite mee geduldig te zijn met mensen die langzaam zijn, omdat ze dat niet goed vinden en tijdverlies. En ze proberen die mensen op alle mogelijke manieren tot meer tempo aan te sporen. Vaak geven ze er de voorkeur aan alleen te werken en te denken, zodat ze alles in hun eigen tempo kunnen doen.


Struikheide (Heather): Degenen die altijd het gezelschap zoeken van iemand die beschikbaar is, want ze vinden het noodzakelijk hun zaken te bespreken met anderen, het maakt niet uit met wie. Zij zijn heel ongelukkig als ze voor enige tijd alleen zijn.

Categorie 5: Overgevoeligheid voor invloeden en ideeën

Agrimonie (Agrimony): De joviale, blije, humoristische mensen, die van vrede houden en die bang zijn voor ruzie en onenigheid. Om dit te vermijden zijn ze bereid veel op te geven. Over het algemeen hebben ze wel moeilijkheden, ze zijn rusteloos en worden gekweld door zorgen naar lichaam of geest, maar zij verbergen dit achter hun humor en hun grappen. Zij worden als goede vrienden beschouwd. Vaak gebruiken ze alcohol of drugs in behoorlijke mate, om zichzelf te stimuleren en te helpen hun problemen met opgewektheid te dragen.


Duizendguldenkruid (Centaury): Aardige, rustige, vriendelijke mensen, die er overdreven op uit zijn om anderen van dienst te zijn. In hun pogingen daartoe overschatten ze vaak hun eigen kracht. Hun wens anderen van dienst te zijn neemt hen zozeer in beslag dat zij eerder slaven zijn dan bereidwillige helpers. Hun goedaardigheid maakt dat ze meer doen dan gewoon hun aandeel en zodoende zouden ze hun eigen persoonlijke taak of missie in het leven kunnen veronachtzamen.


Walnoot (Walnut): Dit zijn de mensen die grote idealen en ambities hebben in het leven, en deze ook realiseren. Soms komen zij in de verleiding zich te laten afleiden van hun eigen ideeën, hun doelen en hun werk door het enthousiasme, de overtuiging of de krachtige meningen van anderen. De remedie geeft hier standvastigheid en bescherming tegen invloeden van buiten af.


Hulst (Holly): Voor degenen die soms worden overvallen door gedachten van iets als jaloezie, afgunst, wraak, achterdocht. Voor verschillende vormen van irritatie. Van binnen lijden zij vaak zeer, zonder dat er een echte oorzaak voor hun ongelukkig zijn is aan te wijzen.

Categorie 6: Ontmoediging en wanhoop

Lariks (Larch): Voor degenen die zichzelf niet zo goed en bekwaam vinden als anderen om hen heen. Degenen die ver wachten te zullen falen, die het gevoel hebben dat ze nooit een succes zullen zijn, en daarom nooit iets wagen of niet hard genoeg proberen te slagen.


Den (Pine): Voor degenen die zichzelf de schuld geven. Zelfs als ze succesvol zijn denken ze dat ze het beter hadden kunnen doen en ze zijn nooit tevreden met de resultaten van hun inspanningen. Ze werken altijd hard en hebben veel last van de fouten die zij aan zichzelf toeschrijven. Soms is er sprake van een fout die door iemand anders is gemaakt, maar zij zullen zelfs daarvoor nog de verantwoordelijkheid op zich nemen.


Iep (Elm): Voor degenen die goed werk doen, die de roeping van hun leven volgen, en die hopen dat wat ze doen van enig belang is, vaak voor het welzijn van de hele mensheid. Er kunnen soms periodes van depressies zijn, als ze het gevoel hebben dat de taak die ze op zich genomen hebben te moeilijk is, en niet binnen het vermogen ligt van een menselijk wezen.


Tamme kastanje (Sweet chestnut): Voor sommige mensen zijn er momenten dat het lijden zo groot is, dat het ondragelijk lijkt. Dan voelt de geest, of het lichaam, alsof hij/het over de grens wordt gebracht van wat een mens kan uithouden, en dat hij/het moet capituleren. Dan lijkt het alsof er alleen nog maar afbraak en vernietiging overblijft om onder ogen te zien.


Vogelmelk (Star of Bethlehem): Voor degenen met grote smart/pijn, onder omstandigheden die iemand gedurende een tijdje zeer ongelukkig maken. De schok van het krijgen van slecht nieuws, het verlies van een dierbare, de angst na een ongeluk, en soortgelijke dingen. Voor degenen die een tijdlang niet getroost willen worden zal deze remedie verlichting brengen.


Wilg (Willow): Voor degenen die tegenslag of ongeluk te verwerken hebben gekregen en die het moeilijk vinden dit zonder klagen en zonder wrok te accepteren, omdat zij het leven meestal beoordelen aan de hand van de successen die het meebrengt. Zij hebben het gevoel dat zij zo’n grote beproeving niet verdiend hebben, dat het onrechtvaardig is en zij worden verbitterd. Vaak verliezen zij hun belangstelling en worden ze minder actief in die dingen van het leven waar zij voorheen zoveel plezier in hadden.


Eik (Oak): Voor degenen die zich heel erg inspannen en vechten om het goed te doen, wat betreft de dingen van het dagelijks leven. Zij blijven het een na het ander proberen, ook al lijkt hun zaak hopeloos. Zij gaan door met vechten. Zij zijn ontevreden met zichzelf als zij door ziekte worden gehinderd in hun plichten of hun hulp aan anderen. Het zijn moedige mensen, die vechten tegen grote moeilijkheden, zonder dat ze de hoop opgeven of hun inspanningen.


Wilde appel (Crab apple): Dit is de remedie van reiniging.Voor degenen die het gevoel hebben alsof er iets niet helemaal zuiver is bij hen. Vaak is het iets van ogenschijnlijk weinig belang; bij anderen kan het over een ernstiger ziekte gaan, die bijna veronachtzaamd wordt in vergelijking met dat ene ding waar iemand zich wel op concentreert. In beide gevallen wil iemand dolgraag vrij komen van dat ene speciale ding, dat het belangrijkste is vanuit hun visie en dat voor hen zo essentieel is, dat het geheeld moet worden. Als de behandeling faalt worden ze wanhopig. Deze remedie is een reiniger en zuivert wonden, als de patiënt redenen heeft om aan te nemen dat er een of ander gif is binnengedrongen, dat er weer uit moet.

Categorie 7: Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen

Cichorei (Chicory): Degenen die zeer bedacht zijn op de behoeften van anderen. Zij hebben de neiging overbezorgd te zijn voor kinderen, verwanten, vrienden en ze vinden altijd wel iets dat in orde gemaakt moet worden. Voortdurend corrigeren ze wat zij als fout zien en vinden het heerlijk om dat te doen. Zij willen graag dat degenen om wie zij geven dichtbij hen zijn.


Ijzerhard (Vervain): Degenen met vaste principes en ideeën, waarvan ze zeker zijn dat die juist zijn en die ze zelden ver anderen. Zij hebben een sterke behoefte om iedereen om hen heen te “bekeren” tot hun eigen kijk op het leven. Zij hebben een sterke wil en zijn moedig als ze overtuigd zijn van de dingen die ze anderen willen leren. Bij ziekte gaan ze nog door, waar anderen allang hun verplichtingen zouden hebben opgegeven.


Wijnrank (Vine): Zeer capabele mensen, overtuigd van hun eigen bekwaamheid, vol vertrouwen op succes. Terwijl ze zo zeker zijn, denken ze dat het voor anderen het beste is als die konden worden overgehaald dezelfde dingen te doen als zij doen, of waarvan zij denken dat die juist zijn. Zelfs bij ziekte dirigeren zij hun begeleiders. Zij kunnen van grote waarde zijn in noodsituaties.


Beuk (Beech): Voor degenen die de behoefte hebben meer het goede en mooie te zien in dat wat hen omringt. En hoewel er veel is dat verkeerd lijkt te zijn, hebben zij het vermogen om het goede te zien dat van binnen groeit. En zo zijn ze in staat om toleranter te zijn, milder en kunnen ze meer begrip hebben voor de verschillende manieren waarop ieder individu en alle dingen naar hun eigen uiteindelijke perfectie toewerken.


Bronwater (Rockwater): Degenen die heel precies zijn in hun manier van leven. Zij ontzeggen zichzelf veel van de vreugden en het plezier van het leven, omdat zij denken dat dit hun werk in de weg zal staan. Zij zijn strenge meesters voor zichzelf. Zij willen goed zijn en sterk en actief en ze zullen alles doen waarvan zij denken dat ertoe bijdraagt hen zo te houden. Zij hopen een voorbeeld te zijn, dat anderen zal aanspreken en dat die anderen dan zullen volgen en als gevolg daarvan beter af zullen zijn.

Bachbloesems en de aura.
Hoe de verschillende bachbloesems inwerken op de aura kun je zien op het hierna opgenomen plaatje:


Bachbloesems en het fysieke lichaam.
Hoe de verschillende bachbloesems inwerken op het fysieke lichaam kun je zien op het hierna opgenomen plaatje: