Coachingsovereenkomst

Ondergetekenden,

True Colours, vertegenwoordigd door Julianne Driessen te Velden (gemeente Venlo)

en …….
te …….

verklaren hierbij een coaching traject te zijn overeengekomen. Hieronder vallen alle werkvormen die in de praktijk worden aangeboden.

De coaching overeenkomst wordt door beide partijen ondertekend en brengt voor beide partijen rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij aangesproken kunnen worden.

Met de ondertekening van deze overeenkomst verklaren ondergetekenden kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de bepalingen waaronder de uitvoering van de overeenkomst zal plaatsvinden (welke bepalingen zijn vermeld op de achterzijde van dit blad), alsmede de privacyverklaring uit hoofde van de AVG (welke verklaring
opgenomen is aan de voet van de homepage www.infotruecolours.nl). Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

Aldus naar waarheid ingevuld te ……. dd. …….

De coach, De coachee, …….
Mevr. mr. J.M.G.M. Driessen …….

Bepalingen betreffende de coaching overeenkomst

Op het intakeformulier zal globaal worden weergegeven welke hulpvraag de coachee heeft, wat de wijze van behandeling zal zijn. Relevante wijzigingen hierin zullen steeds worden vastgelegd op de vervolgformulieren.

De coachee verplicht zich middels het intake- en vervolgformulier steeds opnieuw relevante informatie aan de coach te verstrekken, welke op desbetreffende formulieren vastgelegd zal worden.

De coachee verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 48 uur van tevoren) af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Voor andere activiteiten (zoals workshops of cursussen) is wijziging of annulering tegen betaling van €25 administratiekosten mogelijk., tot en met 2 weken voor aanvang. Bij latere wijzigingen of annulering, of het niet komen opdagen bij de activiteit is men verplicht het volledige bedrag te betalen. De coach behoudt zich het recht voor om activiteiten (zoals workshops of cursussen) af te zeggen bij te geringe deelname. Het reeds betaalde bedrag wordt dan per omgaande, in zijn geheel en zonder kosten retour betaald.

De coachee heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. De coach verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de coachee in alle fasen van de behandeling. De coach zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de coachee t.b.v. het dossier verstrekte gegevens (m.u.v. de gegevens waaromtrent de coachee schriftelijk heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het doorgeven aan derden of gebruik voor b.v. statistische doeleinden,
danwel gegevens waarvoor een wettelijke inzageverplichting geldt voor de coach).

De coach mag zonder toestemming van de coachee geen bepaalde consulten verrichten. De coach verplicht zich de coachee correct door te verwijzen naar een collega-coach, therapeut of een arts, indien haar coaching traject niet geëigend en/of toereikend is.

Beëindiging van het coaching traject kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de coachee voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de coachee tegen het advies in van de coach de overeenkomst beëindigt, zal de coachee op verzoek van de coach een verklaring ondertekenen waarin hij/zij te kennen geeft dat hij/zij tegen het advies van de coach in, voor eigen risico, het onderzoek of het coaching traject voortijdig heeft beëindigd.

De coach kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet.

De coach verplicht zich ten aanzien van consulten aan de tarieven te houden zoals vermeld op de actuele tarieflijst.
Betalingswijze van de consulten/cursussen is bij voorkeur contant per consult. Bij een bankbetaling dient betaling te geschieden door middel van rechtstreekse storting van het volledige bedrag binnen de termijn zoals op de factuur en/of deelnamebevestiging vermeld staat. Eventuele betalingsregelingen dienen vooraf te zijn afgesproken. Als de coachee zich niet houdt aan de betalingsafspraken, komen alle evt. te maken kosten voor incasso voor zijn/haar rekening.

De coach heeft een bedrijven-rechtsbijstandverzekering en een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Desalniettemin zijn deelname aan consulten en/of andere activiteiten (zoals workshops en cursussen) vrijwillig. De coachee is verantwoordelijk voor zichzelf en zijn/haar daden en handelingen tijdens consulten en/of andere activiteiten van de coach. De
organisatoren, docenten en cursus(bege)leiders/(bege)leidsters zijn en kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade door de coachee ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door mede coachees.

De consulten en/of andere activiteiten kunnen niet beschouwd worden als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en behandelingen. Indien u onder medische en/of psychiatrische behandeling bent, wordt geadviseerd met de behandelende arts te overleggen of deelname aan consulten en/of andere activiteiten wenselijk is.

De cochee is zich er van bewust dat consultering van de coach plaatsvindt op grond van een inspanningsovereenkomst, d.w.z. dat resultaten vooraf niet gegarandeerd worden. Het uitvoeren van adviezen/informatie of resultaten, verkregen tijdens een consult bij de coach vallen onder de eigen verantwoording van de coachee.

Lichamelijke geweldpleging en het bezit en/of gebruik van door de wet verboden verdovende middelen is niet toegestaan in de praktijk- en/of cursusruimte van de coach.