Copyright

Alle teksten, muziek en afbeeldingen mogen niet verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Julianne Driessen, eigenaresse van Praktijk True Colours.