Magnetiseren

In de volksmond wordt magnetiseren ook wel ‘pijn afbidden’ of ‘handoplegging’ genoemd. Magnetiseren is echter meeromvattend. Het gaat uit van een holistisch mensbeeld, waarin de mens uit energiecentra (de chakra’s) en energielichamen (de aura) bestaat. Ik werk hierbij vanuit het Sjamanisme.

Ga direct naar:

Wat is magnetiseren?

In de volksmond wordt magnetiseren ook wel ‘pijn afbidden’ of ‘handoplegging’ genoemd. Magnetiseren is echter meeromvattend. Het gaat uit van een holistisch mensbeeld, waarin de mens uit energiecentra (de chakra’s) en energielichamen (de aura) bestaat. Ik werk hierbij vanuit het Sjamanisme.Heb je een hulpvraag, die ongemak veroorzaakt (bijvoorbeeld hoofdpijn, rugklachten, reuma, allergie, depressie, vermoeidheid)? Of heb je van een bepaalde fobie/trauma waar je maar niet van af komt (watervrees, hoogtevrees, angststoornis, dwangstoornis etc.). Samen met jou zoek ik uit waar de blokkades zich bevinden, die pijn of angsten veroorzaken. Vaak is er sprake van negatieve, belemmerende gedachten of overtuigingen, die zich opgeslagen hebben in het fysieke en/of mentale lichaam. Soms is dit proces al jarenlang aan de gang, totdat het niet meer gaat en het lichaam of de geest ‘ho’ roept.

Door middel van energieoverdracht vervang ik oude, negatieve energie door nieuwe positieve energie. Vaak maak ik ter ondersteuning gebruik van muziek, edelstenen, geuren, kleuren, celzouten of bloesemremedies. Op deze wijze mag ik in de meeste gevallen een blokkade geheel of gedeeltelijk wegnemen en de energiebalans herstellen of verbeteren. Ook bekijken we met behulp van NLP-technieken (Neuro Linguïstisch Programmeren) welke negatieve gedachte(n) zich aan de oorsprong van de blokkade bevindt. Dit om herhaling of verergering te voorkomen. Je bepaalt echter zelf hoe ver je wilt ‘graven’. Ik ben slechts een begeleider in jouw groeiproces. Jij hebt de touwtjes in handen!

Door mensen te magnetiseren, kan ik hen dus helpen negatieve energie te vervangen voor positieve energie. De doelstelling is om het zelfgenezend vermogen van lichaam en geest weer wakker te schudden. Wat je zelf kunt, hoef ik immers niet te doen. Je bent zelf verantwoordelijk voor je lichaam, leven etc. Hoe moeilijk de meeste mensen het ook vinden om te accepteren: Jij beslist uiteindelijk (meestal onbewust) of je beter wilt worden, of je wilt groeien in je ontwikkeling. Jij beslist of je de les die jouw lichaam en geest jouw brengen hebt begrepen. Ik ben slechts een aangever, een katalysator, een spiegel. Meestal niet zo leuk, confronterend, maar wel noodzakelijk om een andere weg in te kunnen slaan. Een weg die beter bij je past, een weg naar groei. Door jezelf te focussen op die nieuwe weg kun je je eigen herstel bevorderen op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau.
Alle gebeurtenissen in ons leven hebben twee kanten: een positieve en een negatieve. Zie je alleen de negatieve kanten (doemdenken), dan ziet de wereld er somber uit. Zie je alleen de positieve kanten (naïviteit), dan kun je verrast worden door tegenslag. Een balans is dus noodzakelijk. Een balans die voor iedere persoon anders ligt. We hebben immers ieder ons eigen idee van de werkelijkheid. Ik probeer daarbij aan te sluiten en op maat gesneden, praktische oefeningen aan te reiken. Afhankelijk van de persoon en het probleem kunnen dit energie-oefeningen, NLP-oefeningen (zie ook NLP-site), Brain Gym-oefeningen, meditatietechnieken of visualisaties zijn.

Energie-oefeningen leren je om je eigen energie beter te sturen; om goed in je eigen energie te blijven en niet alles weg te geven aan anderen. Brain Gym-oefeningen en de Matrixmethode (NLP) gebruik ik vooral bij kinderen met autisme, dyslectie, dyscalculie of ADHD. Zij leren hierdoor beter met prikkels in hun omgeving om te gaan, wat o.a. het concentratievermogen ten goede komt. NLP-oefeningen helpen je om gedachten, patronen, gedrag te veranderen. Je beslist namelijk zelf hoe je tegen de dingen aan wilt kijken en kunt dit dus veranderen: Is de fles half leeg of half vol?Het Violette Vuur

Zoals reeds op de Sjamanensite aangestipt, werk ik tijdens het magnetiseren vaak met het (Ultra) Violette Vuur. Met name bij het verwerken van trauma’s uit vorige levens of het huidige leven, of bij het energetisch verbreken van belemmerende banden met anderen krijg ik hulp van Aartsengel Rafaël, Aartsengel Michaël en het (Ultra) Violette Vuur. Als ingewijde in het (Ultra) Violette Vuur mag ik deze specifieke transformatietechniek toepassen om het trauma te verwijderen, banden te verbreken en de ontstane wonden te helen. Ik werk dus uitdrukkelijk niet als regressie- of reïncarnatietherapeute! Je bent ‘slechts’ toeschouwer en kijkt alleen zelf mee in geval van een spontane regressie. Dat neemt niet weg dat de fysieke gewaarwordingen heftig kunnen zijn, maar wèl helend! Soms ontstaat een gevoel van rust, vreugde en kracht direct na het consult. Soms heeft de energie meer tijd nodig om zich ’te zetten’ en voelt men zich geleidelijk aan beter worden. Gewoonlijk maakt het een einde aan dwangmatig gedrag, angsten en fobieën, depressies, gevoelens van onmacht, vermoeidheidsklachten etc.


Elizabeth Clare Prophet schreef in haar gelijknamige boek over Het Violette Vuur het volgende:

Het Violette Vuur heeft vele kwaliteiten. Het geeft ons nieuw leven en versterkt ons. Het kan emotionele en zelfs lichamelijke kwalen genezen, menselijke relaties verbeteren en het leven eenvoudiger maken. Maar wat belangrijker is, is dat Het Violette vuur negatieve energie omzet in positieve energie, zodat het Violette vuur een effectieve manier wordt om genezing te bewerkstelligen. Tegenwoordig ontdekken wij meer dan ooit tevoren dat ziekten hun oorsprong hebben in onze mentale, emotionele en spirituele gesteldheden. Het Violette Vuur kan een basis leggen voor genezing door transformatie van negatieve gedachten en gevoelens.

Als je ziel er klaar voor is, bijvoorbeeld om af te rekenen met een trauma uit een vorig leven zal je dit op de een of andere manier kenbaar worden gemaakt. Het is dan beter om het Violette Vuur te gebruiken om in vorige levens te kijken dan hypnotherapie aan te wenden. In een hypnotische regressie krijg je misschien allerlei soorten herinneringen en gedachten, waarvan sommigen niet eens van jezelf zijn. Deze zouden je in de war kunnen brengen, zodat je misschien ineens een andere koers zou gaan volgen. Wanneer je het Violette Vuur gebruikt weet je zeker dat God slechts datgene uit je verleden aan je kenbaar maakt dat je aankunt om te transmuteren. Let wel (JD): In sommige gevallen kan het juist goed zijn om bepaalde situaties nog eens door te leven door middel van hypnose. Vertrouw op je ziel, dan bewandel je altijd de voor jou juiste weg!
Het Violette Vuur werkt in op onze aura en wel op de volgende vier (lagere) lichamen, door hun trillingssnelheid te veranderen: Het fysieke lichaam, dat wij kunnen zien en aanraken. Het emotionele of astrale lichaam dat onze emoties bevat. Het mentale lichaam waarin ons bewuste denken huist. Het etherische of geheugenlichaam, waarin de herinneringen opgeslagen liggen aan al onze vorige levens.
Optimale gezondheid wordt bereikt indien spirituele energie vrij door ons lichaam kan stromen. Als negatieve karmische substanties verharden, lijkt dit op het dichtslibben van de aderen in onze spirituele lichamen. Wanneer wij met deze negativiteit mee resoneren, zullen wij daar langzaam één mee worden, tenzij we er iets doen om de situatie te keren. Het Violette Vuur transmuteert alle negativiteit, waar die zich ook heeft vastgezet in het fysieke of spirituele lichaam; van kiemen tot zelfhaat tot en met fysieke virussen toe. Zij gooit deze stukjes zwarte substantie het lichaam uit en vernietigt ze. Negatieve energie wordt zo omgezet in positieve energie en aldus vindt herstel plaats van de oorspronkelijke zuiverheid. Ons lichaam is weer in staat om contact te maken met ons natuurlijke genezingsmechanisme.


Aarde-energie

Als Sjamaanse werk ik ook veel met de energie van de aarde. Deze aarde-energie wordt door ons aardig ontwricht door de winning van delfstoffen, dumpen van gifafval, houtkap, kanaliseren van waterstromen, hoogspanningsmasten etc. Het natuurlijke evenwicht is danig verstoord door de mens. Daarnaast zijn er plekken energetisch vervuild, vanwege historische gebeurtenissen die er plaats hebben gevonden. Er zijn gelukkig ook sterk positieve energetische plekken, zoals Chalice Well bijvoorbeeld In Engeland of de Olga’s in Australië.

En dan heb je nog de leilijnen, wateraders en aardstralen, die over de gehele aarde lopen, omdat de aarde nu eenmaal een magneet is (zie ook het artikel Oerkracht hierna). Mensen die hooggevoelig zijn en ook dieren kunnen last hebben van verstoorde aarde-energie en hier behoorlijk ziek van worden. Vanuit de lichtwereld krijg ik hulp om energetisch vervuilde plekken te reinigen. Ofwel door een huisreiniging toe te passen, ofwel door aardstralen of wateraders te verwijderen, respectievelijk te neutraliseren. Ik ben altijd blij als ik op deze wijze bij mag dragen aan de gezondheid van de mens èn de aarde. Het volgende artikel sluit gedeeltelijk aan bij mijn werkzaamheden als magnetiseur. Ik werk weliswaar niet met magneten, maar met mijn handen. De effecten zijn echter vaak overeenkomstig.Oerkracht: Waarom gezondheid begint met magnetisme.

Geschreven door Tijn Touber in Ode nummer 74.

Toen Russische kosmonauten voor het eerst lange tijd aan boord van het ruimtestation Mir verbleven, werden zij ziek. De ziekteverschijnselen duidden erop dat er meer aan de hand was dan te weinig beweging, gebrek aan zwaartekracht en een overdosis ingeblikte voeding. De ruimteziekte bleek voort te komen uit een gebrek aan contact met het magnetisch veld rondom de aarde. Eerder waren daarmee al experimenten gedaan. Proefpersonen die werden afgesneden van dit veld werden ook ziek. Magnetisme heeft een grote invloed op biologische processen. Nadat het Russische ruimtestation was uitgerust met een speciale ‘magnetisme-generator’ verdwenen de klachten van de kosmonauten.

De aarde is een magneet met een noord- en een zuidpool en het magnetisch veld dat daarvan het gevolg is en dat de planeet omhult, is essentieel voor alle levensprocessen. Dit magnetisme is een basisvoorwaarde voor leven, omdat het ordenend werkt. Iedereen herinnert zich het experiment met ijzervijlsel op de middelbare school: wanneer je een magneet in de buurt van het ijzervijlsel brengt, ordent het vijlsel zich. Magnetische velden brengen structuur aan in chaos. Op basis van magnetisme kunnen moleculen zich in vaste patronen formeren. Zo ontstaan cellen, organen, mensen, bergen, zeeën… Magnetisme geeft vorm aan al het leven op aarde en houdt biologische organismen door middel van specifieke resonanties bij elkaar. Je kunt magnetisme niet zien en niet voelen. Wij leven in het magnetisch veld van de aarde zoals vissen in water. Overal waar wij zijn, vindt het wijzertje van een kompas de noordpool. Als het magnetisch veld zou wegvallen, zou alle structuur vervallen tot chaos en zou leven niet mogelijk zijn. De natuurkundige en Nobelprijswinnaar Werner Heisenberg zei ooit: ‘Magnetische energie is de elementaire energie waarvan het leven van een organisme afhankelijk is.’

Een enkele wetenschapper moet zich na de ervaringen van de Russische kosmonauten achter de oren hebben gekrabd: als het natuurlijke magnetisch veld rondom de aarde zo belangrijk is voor de gezondheid, hoe ernstig is het dan dat dit veld in toenemende mate wordt verstoord door een explosief groeiende hoeveelheid elektronische apparatuur? Immers: elke elektrische stroom produceert een elektromagnetisch veld en die velden ‘concurreren’ steeds meer met het natuurlijke magnetisch veld van de aarde. Cellen worden geordend door magnetisme. De kleinste bouwstenen van het leven – atomen en moleculen – zijn micromagneetjes met een pluspool en een minpool, te vergelijken met de polen van de aarde. Omdat alles is opgebouwd uit atomen en moleculen, wordt elke structuur bepaald door magnetisme. De communicatie in het lichaam verloopt via minuscule elektrische stroompjes en daardoor opgewekte elektromagnetische frequenties. Als (elektro)magnetisme ordent, dan betekent een verstoring van dat magnetisme een toename van wanorde en degeneratie. En dat is precies wat valt waar te nemen: een sterke toename van degeneratieve ziekten en chaotische uitbarstingen van geweld in mens en natuur. Mogelijk is die groei van de wanorde om ons heen te verklaren door de toenemende verstoring van het natuurlijke magnetisme dat gezondheid en harmonie ondersteunt. Door de explosieve toename van onnatuurlijke elektromagnetische velden worden steeds meer aardbewoners ‘ruimteziek’. Mensen verliezen – net als de kosmonauten – contact met de natuurlijke frequenties die het leven op aarde sturen. Een groot aantal apparaten zendt extreem lage elektromagnetische frequenties uit, veelal in hetzelfde frequentiegebied als de velden die de biologische processen in het lichaam sturen. Deze straling kan hormonale en biochemische processen verstoren.

De Amerikaanse arts Robert O. Becker, emeritus hoogleraar orthopedische chirurgie aan de State University van New York, waarschuwde in de jaren zeventig voor de gezondheidseffecten van kunstmatig opgewekte elektromagnetische frequenties. Becker, die tweemaal werd voorgedragen voor de Nobelprijs voor geneeskunde, is ervan overtuigd dat de toename van deze frequenties rechtstreeks verband houdt met de toename van het aantal gevallen van kanker, geboorteafwijkingen, depressie, leerstoornissen, chronische vermoeidheid en de ziekte van Alzheimer.

Zijn uitgangspunt: ‘Alle materie, levend of niet levend, is een elektromagnetisch fenomeen. De materiële wereld – in ieder geval het deel dat de natuurkunde in kaart heeft gebracht – bestaat uit een atomaire structuur die door elektromagnetische krachten bij elkaar wordt gehouden.’ Zijn zorg: ‘De mensheid heeft deze elektromagnetische achtergrond meer veranderd dan welk ander aspect van het milieu ook.’ Hoe schadelijk is het, vraagt Becker zich bijvoorbeeld af, dat de dichtheid van de radiogolven in de atmosfeer thans zo’n 200 miljoen keer hoger is dan het natuurlijke niveau dat door de zon wordt uitgezonden? De vraag luidt: wat doen deze golven precies met ons?

Proeven met dieren hebben aangetoond, dat het verstoren van elektromagnetische velden ernstige gevolgen kan hebben. Bijen, vissen en termieten raken de weg kwijt of kunnen bepaalde handelingen niet meer uitvoeren. Wanneer je bijvoorbeeld één helft van een termietenheuvel afbreekt en de onderlinge – elektromagnetische – communicatie verstoort, weten de werkers niet meer wat ze moeten doen. Hoe sterk de elektromagnetische velden zijn waarmee termieten communiceren, bleek enkele jaren geleden in Lima, de hoofdstad van Peru. Daar moest de brandweer een termietenheuvel opruimen, omdat de golven zo sterk waren dat radio-ontvangst in de nabije omgeving onmogelijk werd gemaakt. De positieve werking van magnetisme is bij dieren ook aangetoond: vliegen die gemagnetiseerd suiker aten, leefden twee keer langer en ook muizen die tweemaal daags een uur aan een sterk magnetische veld werden blootgesteld, leefden langer.

Het belang van het magnetisch veld voor oriëntatie werd halverwege de vorige eeuw aangetoond door Hans Fromme en Friedrich Merkel van het Zoölogische Instituut van Frankfurt, Duitsland. In een onderzoek hielden zij Europese roodborstjes in een kooi opgesloten. Weggehouden van zonlicht en sterren richtten zij hun blik nog altijd verlangend in zuid-westelijke richting: precies waarheen ze normaal gesproken migreren. Toen de magnetische velden rondom de vogels werden verstoord, raakten zij echter hun oriëntatie kwijt. Bij verschillende dieren – onder meer bij de zalm – werden magnetische kristallen in de hersenen gevonden, die hen in staat stellen af te stemmen op aardmagnetische velden. Onlangs zijn deze kristallen ook bij mensen ontdekt, onder anderen door Robert Becker. Becker gaat ervan uit dat mensen onbewust afstemmen en navigeren op het magnetisch veld dat hen omringd. Wanneer deze velden worden verstoord, raken mensen gedesoriënteerd – letterlijk ontaard.

Het omgekeerde blijkt ook het geval: magnetisme kan gericht worden ingezet voor genezing. Er zijn duizenden jaren oude aanwijzingen gevonden dat magneten in China, Japan, India en Egypte werden gebruikt om te genezen. Beschrijvingen van magneettherapie zijn ook gevonden in de werken van filosofen als Aristoteles, Plato en Homerus. Zij schreven onder meer over toepassingen tegen verlammingen, reumatische aandoeningen en gezwollen gewrichten. Cleopatra zou een magnetisch amulet op haar voorhoofd hebben gedragen om jong te blijven.

Deze oude culturen werkten niet alleen met vaste magneten, meestal van magnetiet, er zijn ook beschrijvingen van mensen die met hun handen konden ‘magnetiseren’. Meer recentelijk werd deze vorm van magnetisme ook met succes toegepast in de achttiende eeuw, onder anderen door de Oostenrijkse arts Franz Anton Mesmer. Het succes van zijn behandelingswijze was zelfs zo groot, dat de medische en politieke autoriteiten van zijn tijd zich ernstig bedreigd voelden en Mesmer wilden laten onthoofden. Dat is niet gebeurd, Mesmer werd gerehabiliteerd en tot op de dag van vandaag wordt dit ‘magnetiseren’ nog steeds bedreven door helers.

Wat Mesmer in zijn tijd nog niet wetenschappelijk kon aantonen, is inmiddels wél gebeurd. Robert Becker liet zien dat de hersengolven van helers die met hun handen magnetiseren synchroon zijn met de frequentie van het natuurlijke magnetische veld van de aarde. Dezelfde frequentie wordt ook bij mediterende monniken gemeten. Ofwel: mediteren is niet zweverig, maar juist aardend en helers doen niets anders dan hun patiënten opnieuw verbinden met de helende krachten van de aarde zelf.

Robert Becker noemt deze vorm van genezen energy medicine. In zijn boek The Body Electric: Electromagnetism and the Foundation of Life schrijft hij: ‘Nieuwe ontdekkingen in de biologie roepen ernstige twijfel op over de strikt mechanistische concepten ten aanzien van leven en introduceren opnieuw het aloude idee van een lichaamsenergie. Deze ontdekkingen verwijzen niet naar een of andere mysterieuze, onkenbare kracht, maar onthullen de aanwezigheid van elektrische en magnetische krachten op de meest basale niveaus van levende organismen.’

Met de uitvinding van elektriciteit werd het mogelijk magnetische velden op te wekken die vele duizenden malen sterker zijn dan die van vaste magneten. Toen Nikola Tesla aan het einde van de negentiende eeuw de wisselstroom en het roterende magnetisch veld ontdekte, werd dit de basis voor controversiële, maar succesvolle instrumenten die met behulp van elektromagnetisme genazen. Een voorbeeld hiervan is de apparatuur die de Amerikaanse arts Royal Raymond Rife inzette tegen virussen en kanker. Rife had ontdekt dat iedere cel een specifieke elektromagnetische frequentie bezit. Zijn theorie was, dat als je deze frequenties versterkt, dat het organisme dan ‘explodeert’, zoals een operazangeres een kristallen glas kan doen springen.

Vooral in de landen van het voormalige Oostblok is de afgelopen decennia veel geëxperimenteerd met elektromagnetische instrumenten, waarmee specifieke helende frequenties worden opgewekt die nog dieper inwerken dan vaste magneten. De Amerikaanse arts en vice-president van de Noord-Amerikaanse Academie van Magneettherapie, William Pawluk, heeft samen met zijn Tsjechische collega Jiri Jerabek dertig jaar Oost-Europees onderzoek naar magneettherapie bestudeerd. Pawluk, die zelf ruim twintig jaar met magneten experimenteert, zegt: ‘In wezen is de mens niet biochemisch, maar magnetisch. Mijn ervaring is dat veel chronische aandoeningen rechtstreeks voortkomen uit verstoringen van ons magnetisch veld. Helaas ziet de huidige wetenschap het lichaam vooral als een biochemisch geheel en is dus primair farmaceutisch georiënteerd.’
Pawluk is enthousiast over de resultaten van het onderzoek uit Oost-Europa, waarover hij samen met Jerabek verslag doet in Magnetic Therapy in Eastern Europe, a review of 30 years of research. Pawluks conclusie luidt: ‘Magneten versnellen genezingprocessen, verminderen pijn en verhogen de doorbloeding, waardoor je meer zuurstof hebt en afvalstoffen sneller worden afgevoerd. Ze hebben ook rechtstreeks effect op biochemische processen in de cellen. Zelfs nadat de therapie is beëindigd, werken de effecten van de therapie nog wekenlang door.’

Ook de Duitse arts en professor Wolfgang Kafka is opgetogen over de resultaten van magneettherapie. Hij ontwikkelde een matras dat elektromagnetische frequenties uitzendt. Kafka heeft de afgelopen jaren met verschillende universiteiten samengewerkt om de effecten van behandelingen met zijn matrassen te testen. Dat onderzoek wijst uit dat negen op de tien mensen positief reageert op magneettherapie. Onderzoek onder tweeduizend patiënten van diverse artsen leverde bemoedigende resultaten op. Kafka: ‘Tachtig procent van de mensen met uiteenlopende gezondheidsproblemen waren hersteld na gebruik van magneettherapie. Tien procent voelde zich veel beter en bij tien procent was er helaas geen effect. De klachten liepen uiteen van hoofdpijn, spierstijfheid, astma, rugwervelsyndroom, slaapstoornissen, algemene pijnen, artrose, doorbloedingsstoringen, depressies, migraine, knieproblemen, vermoeidheidssyndroom, ischias, osteoporose, ontstekingen, huidziekten, reuma, diabetes tot rsi.’

Kafka constateert dat het natuurlijke magnetisch veld van de aarde door de vele verstoringen niet altijd voldoende energie levert voor vitaliteit en gezondheid. Kafka: ‘Met behulp van een elektromagnetisch veld kunnen moleculen worden aangezet tot grotere activiteit. Hierdoor worden chemische reacties – en dus ook helingsprocessen – versneld.’ Zo kunnen elektromagneten de bloedstroom in haarvaatjes in vijf minuten tijd met driehonderd procent doen toenemen. Kafka heeft een video-opname van het effect van elektromagnetisme op bloedcellen. De rode bloedlichaampjes ‘zwemmen’ sneller en verklonteren minder, waardoor zij in staat zijn meer zuurstof op te nemen en af te geven. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor het gegeven dat mensen zich na een magneetbehandeling vaak direct vitaler voelen.

Omdat magneettherapie het lichaam aanzet tot snellere afvoer van gifstoffen en een sneller helingsproces, acht Pawluk zulke therapie ideaal in combinatie met iedere andere therapie: ‘Onderzoek bij chemotherapie laat zien, dat kankercellen tweemaal zo snel worden gedood wanneer je magneten inzet. Dat betekent dat je tweemaal minder medicijnen nodig hebt om hetzelfde resultaat te behalen.’
Magneettherapie is bovendien buitengewoon nuttig voor ‘dagelijks onderhoud’. Het helpt om opgebouwde spanningen en opgehoopte gifstoffen af te voeren. Pawluk schat dat zeventig tot tachtig procent van alle klachten die de gemiddelde huisarts dagelijks te horen krijgt een aan stress gerelateerde aandoening is. ‘Dagelijkse spanningen zijn als ‘zandkorreltjes’, zo stelt hij. ‘Je hebt het niet in de gaten, maar ze hopen zich op en uiteindelijk heb je een woestijn. Magnetische velden blazen deze zandkorreltjes weg, zodat ze zich niet kunnen ophopen.’

Het onderzoek naar de heilzame effecten van magneettherapie staat nog in de kinderschoenen. Daarbij speelt een belangrijke rol dat er nog geen meetapparatuur bestaat die de subtiele frequenties in het lichaam precies kan meten. Daardoor ook heeft magneettherapie de gevestigde medische orde nog nauwelijks kunnen overtuigen. Intussen zijn er steeds meer aanwijzingen dat (elektro)magnetische velden buitengewoon vitale krachten zijn die opmerkelijke genezing kunnen stimuleren. De Amerikaanse magnetiseur George Burke, schrijft in zijn boek Magnetic Therapy: ‘Genezing is niets anders dan het herstellen van het reguleren van de magnetische kracht. Magnetisme is de enige kracht in het universum die de natuurlijke orde weer kan herstellen.’ Hij concludeert dat magneettherapie de instroom van vitale kracht in het lichaam verhoogt en het lichaam opnieuw magnetiseert – ofwel opnieuw ordent: ‘Hierdoor krijgt het lichaam zijn eigen vermogen terug om levenskracht naar zich toe te trekken.’ De kracht van magneettherapie is dat het rechtstreeks inwerkt op de kern van zoveel moderne ziekten – een gebrek aan levensenergie en harmonie en orde. Magnetisme is een oerkracht die aan de basis van gezondheid staat.

Bronnen: Robert O. Becker: The Body Electric and Cross-Currents; Mariano Bueno: Stroomvelden in onze woningen; George Burke: Magnetic Therapy; Jiri Jerabek en William Pawluk: Magnetic Therapy in Eastern Europe, a review of 30 years of research; Roy Martina: Vitamine M; Michael Milburn en Maren Oelberman: Electromagnetic Fields and Your Health; Wulf-Dietrich Rose: Elektrostress; Proof! (mei 2004); William H. Philpott M.D. and Sharon Taplin: The Biomagnetic Handbook